top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Dijagnoza i recept: Pokrenuo sam mlade, to je tajna mog uspjeha
Četvrtak, 06 Lipanj 2013 13:37

bozo petrovsdZnakovita je bila re?enica Stipe Gabri?a Jambe u gradu je stanje teko, ali bit ?e jo i tee izre?ena neposredno nakon rezultata drugog izbornog kruga u kojem ga je premo?no pobijedio dr. Boo Petrov, kandidat Mosta.

Drugim rije?ima, Jambo novom gradona?elniku ostavlja dugove, praznu blagajnu i jo uvijek neutvr?enu prora?unsku rupu iz prethodnih obra?unskih razdoblja. Neke projekcije govore o desetak milijuna kuna dugovanja, koji ?e se s postoje?im prihodima teko mo?i namiriti, pa do daljnjega ostaju veliki uteg oko vrata novoj gradskoj upravi koja staju?i za kormilo grada preuzima doslovno ma?ka u vre?i.
Krenut ?e na bolje

U takvim okolnostima teko je o?ekivati bilo kakve revolucionarne poteze novoga gradona?elnika, a pogotovo je nerealno o?ekivanje da ?e preko no?i oivjeti gospodarstvo i stvoriti nova radna mjesta. Ipak, novi gradona?elnik, Boo Petrov, nada se da ?e stanje u Metkovi?u krenuti na bolje. Za po?etak najavljuje temeljitu reviziju u gradskoj upravi te poduze?ima i ustanovama u vlasnitvu grada, kako bi se utvrdilo stvarno ?injeni?no stanje, a takva dubinska revizija mogla bi potrajati i do trideset dana.

Nakon rezultata revizije odlu?it ?emo kako dalje. Ako se utvrde nepravilnosti i krenje zakona, obavijestit ?emo dravne institucije, jer ne moemo i ne elimo prihvatiti dugove prolosti kae dr. Boo Petrov.

Istodobno s revizijom odravat ?e se stru?ni sastanci na kojima ?e sudjelovati brojni stru?njaci po razli?itim sektorima, koji posjeduju znanje i iskustvo, da bi kompletirali strategiju razvoja Metkovi?a, koja ?e se temeljiti na potrebama i zahtjevima svakoga pojedinoga gradskog kvarta.

Neke manje probleme poput komunalija pokuat ?emo rjeavati dok traje snimanje stanja, da se pomogne gra?anima Metkovi?a kazao je Petrov.

Jo uvijek nismo na?elno dogovorili tko ?e raditi za koji sektor. Treba obaviti primopredaju dunosti i vidjeti s kojim od postoje?ih kadrova raspolaemo, a tu su i stru?ni ljudi Mosta koji ?e pripomo?i isti?e dr. Petrov, naglaavaju?i da su poljoprivreda i poduzetnitvo glavni u programu gospodarskog oporavka Metkovi?a.

Sre?ivanje imovinskopravnih zahtijeva na dravnom poljoprivrednom zemljitu nai su prioriteti, kako bi gra?ani mogli dobiti vlasni?ke listove te podizati kredite i koristiti novac iz strukturnih fondova Europske unije zaklju?io je Petrov, koji je u kampanji nastupio s jednostavnim sloganom Ako vam je bilo dobro svih ovih esnaest godina, znate za koga glasovati, a za sve druge postoji Most.

?ini se da je ovih drugih u Metkovi?u bilo vie od est tisu?a, to dr. Bou Petrova previe ne za?u?uje s obzirom na loe stanje u gradu, rastu?u nezaposlenost i op?enito letargiju u koju je zapao grad. U Metkovi?u se dogodio svojevrsni otpor prema Jambi, koji je zapravo kanaliziran kroz Most nezavisnih lista, to se moglo vidjeti ve? u prvom krugu kada su osvojili apsolutnu vlast u Gradskom vije?u.

to se to promijenilo u psihi i razmiljanju ljudi da su nakon esnaest godina glasovali za promjene, upitali smo novoga gradona?elnika Metkovi?a, koji osim sa politi?kog stajalita dijagnozu kompletne situacije moe procijeniti i kao lije?nik.
Biciklijada i autobusi

Nita se nije promijenilo u psihi ljudi, nego su prvi put dobili prigodu da stvarno biraju izme?u dvije razli?ite opcije i sigurnost da ?e njihov glas stvarno vrijediti kazao je dr. Petrov.

Okosnica Mostova uspjeha su mladi, koji su na Facebooku sakupljali potporu dr. Petrovu i Mostu. Tristotinjak njih sudjelovalo je na biciklijadama, to je impozantna brojka koje se ne bi postidjeli ni ve?i gradovi od Metkovi?a. Nekoliko autobusa studenta u oba kruga glasanja stiglo je u Metkovi?, to je do sada bilo nezamislivo.

Mladi su svjedoci izvrnutih drutvenih vrijednosti tijekom zadnjih dvaju desetlje?a, u kojima se svatko okrenuo sebi, a ne drutvu. Zaintrigirajte mlade, ponudite im mogu?nost sudjelovanja u kreiranju budu?nosti, vidjet ?ete da imaju tota re?i. Problem je samo to su marginalizirani miljenja je dr. Petrov.

Grad je propadao...

Metkovi? je propadao na svim poljima. Motiv zbog kojega sam ja, ali i ostali okupljeni oko Mosta nezavisnih lista, krenuli u politi?ki angaman je katastrofalno stanje u kojem se nalazi grad Metkovi?, a to je prouzro?eno loim upravljanjem. Radnih mjesta nema, jer je biva gradska vlast u?inila sve da ona nestanu, a pri tome nije napravila nita niti uloila ijednu kunu u projekte koji bi doveli do otvaranja barem jednog radnog mjesta kae dr. Boo Petrov.

Upravo su nezaposlenost, besperspektivnost i bezna?e pokrenuli lavinu promjena u gradu Metkovi?u to je Stipu Gabri?a Jambu kotalo gradona?elni?ke funkcije.

Stanislav Soldo | Slobodna Dalmacija

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m