top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Četvrtak, 21 Ožujak 2013 13:25

udoviceMjesto Sretnice u op?ini Mostar nema nikakvih dodirnih to?aka sa svojim imenom. Uz mnoge tragedije koje su pogodile ovo mjesto, jedna od najzanimljivijih je pri?a o restoranu "Udovice". Na putu koji vodi iz Mostara prema ?itluku, na jednoj ravnici, ekipa agencije Anadolija od vlasnika restorana Filipa Kordi?a ?ula je zanimljivu pri?u o nastanku ovog objekta.


"Rua i Kata, moje babe, ostale su udovice 1945. godine u svojim kasnim dvadesetim godinama. Rua je ostala sama sa troje muke djece, a Kata sa troje enske djece. Najstarije dijete bio je moj otac, koji je tada imao pet godina, a najmla?i je jo bio u trbuhu kad se to dogodilo. Iza mojih djedova ostala je puka sirotinja", zapo?eo je svoju pri?u Kordi?.

Iza Drugog svjetskog rata u tom dijelu Hercegovine bilo je puno obradive zemlje i vinograda, radilo se puno oko sijena i stoke. Ljudi iz Brotnja, ?itluka i cijelog kraja, radili su na Mostarskom blatu. U Sretnicama odmarali su se ljudi i konji, a Kordi? je kazao kako su njegove babe po?ele kuhati hranu za te ljude.

"S po?etka je to bilo samo leo meso i doma?a hrana, poput zelja i ratike. Ljudi, da bi se solidarizirali sa sirotinjom i tim enama koje su ostale bez 'muke glave', po?eli su dolaziti tu i pla?ati im za to to im kuhaju, da bi podigle tu djecu", kazao je Kordi?.

Rua i Kata po?ele su sa kuhanjem za radnike i putnike 1953. godine. U po?etku ve?inu namirnica same su sadile, a stoku su uzimale od doma?ina koji su je drali kraj Mostarskog blata. Kordi? je kazao kako su od tog novca one u dogledno vrijeme uspjele ikolovati djecu. Muki su uspjeli u poslovnom svijetu, a enske su se udale. Do posljednjeg rata, "Udovice" nikad nisu zaivjele kao registrirani restoran, a Kordi? je pojasnio da su tadanje vlasti prepoznale to to su one radile i nisu ih dirale. Ljudi su uvijek govorili "Idemo kod udovica" i tako je restoran o?uvao svoju tradiciju.

Kordi? se u razgovoru sa novinarom AA prisjetio i o?evih pri?a iz djetinjstva o restoranu.
"Sva su djeca sudjelovala u tom restoranu. U ono vrijeme ivjelo se teko, moj otac je kopao kod drugih za nadnicu i radio oko ku?e to je trebao. Jedan stric je radio oko stoke, najmla?i je ro?en 1945. i kao dijete je radio ono to je mogao. Ali ljudi iz ovog kraja htjeli su pomo?i u podizanju te djece, da ne ostanu sirotinja, ve? da postanu ljudi", rekao je Kordi?.

U "novije vrijeme" '80-tih godina, kada su djeca radila svoje poslove, restoran nije radio. Tada su mla?i stanovnici Sretnica, prije odlaska u grad ili po povratku, svra?ali kod Kate i Rue. Kordi? se prisjetio kako im nije bilo teko ustati i spremiti neto za jelo, i na taj na?in odrale su to "okupljalite".

"Najljepe uspomene iz razdoblja mog djetinjstva su sitnice koje ?ine ivot. Svaka baba imala je jamak sa dva depa u kojima su uvijek bili slatkii, suha smokva ili orah. Time bi nas pripazile, i na neki na?in favorizirale unuka. Uvijek su znale i imale na?ina da se osje?amo posebno, svoj pristup i djeci i odraslima, ?emu ih je vjerojatno ivot nau?io", kazao je Kordi?.

"Sje?am se pri?e o jednoj grupi radnika koji su imali niske pla?e i ve?inom nisu mogli sebi priutiti hranu. Babe su imale jedan kabli? na ulazu u restoran, u koji su ljudi ostavljali novac za hranu. Hrana nije imala cijenu, ve? se davalo koliko se moe. Ti radnici bi se obi?no pretvarali da neto ubacuju u kabli?, ali ruke su im bile prazne. Kada bi dobili pla?u, trudili bi se da nadomjeste ono to su prethodno jeli. Ali, Rua i Kata nikada nisu nita rekle. Bilo je vano da su ljudi siti", istakao je Kordi?.

Dananji objekt podignut je iza posljednjeg rata. U njemu sve odie sje?anjem na Ruu i Katu. Njihovi portreti su na zidovima, kao i slike posu?a i oru?a kojim su se one sluile u to vrijeme. ?ak i logo restorana, koji je obitelj napravila, slui njima na ?ast. Siluete dvije glave, sa maramama i jednom suzom, simboliziraju njihovu borbu i brigu jedne za drugu.

"Nakon posljednjeg rata, ponovila se runa tradicija, ostaje se bez ku?a i ue rodbine. Poslije rata, 1996. godine, obnovili smo restoran, to jeste sagradili novi. Poto je ve? postojao naziv, dali smo mu ime 'Udovice'. Ono ozna?ava potovanje prema njima dvjema, a i ljudima znak da se ne trebaju predavati. Uvijek postoji na?in i mogu?nost da se napravi dobra pri?a uz ljude", istakao je Kordi?, dodavi da su restoran obnovili njegov otac i on.

"Poslije rata, vrlo teko je bilo dati naziv restoranu Udovice. I meni bi bilo neugodno do?i u restoran koji se zove tako. Ali sada kada znaju pozadinu svega, mislim da nas ljudi vie cijene to smo dali taj naziv upravo iz potovanja prema njima. Iste su sudbine i poslije ovoga rata, ljudi su ostali bez mukih glava i svega svoga, ali ne treba se predavati. Ovo je dokaz da se iz ni?ega moe napraviti neto", zaklju?io je Kordi?.

Rua i Kata umrle su krajem posljednjeg rata i nisu do?ekale novi restoran. Ipak, Kordi? je kazao kako vjeruje da bi bile ponosne na na?in na koji je njihova borba za opstanak evoluirala. Stari restoran, nastavio je on, obitelj ?e obnoviti u ?ast Rue i Kate, kako bi svima sluio kao znak da ni u najcrnjim vremenima ne treba odustajati.

Agencija Anadolija

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m