top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Utorak, 14 Siječanj 2014 11:40

most grmoja?ovjek koji vjeruje u vii smisao svojeg postojanja, spreman je na ve?e rtve te ga nije lako pokolebati niti zastraiti. Ista je stvar i s ljudima koji nisu prakti?ni vjernici ili su ateisti, ali imaju odre?eni sustav vrijednosti i dre do na?ela, do potenja i op?eg dobra, rekao nam je Grmoja ?ija je stranka na dobrom putu da preporodi Metkovi?.

Hrvatski mediji raspisali su se ovih dana o pravom malom politi?kom ?udu koje se dogodilo u Metkovi?u. Tamonja gradska uprava u kojoj vlada stranka Most uspjela je u nekoliko mjeseci zna?ajno smanjiti gradski dug koji su joj ostavile prethodne gradske vlasti. To je u?inila prakticiraju?i politiku potpuno neuobi?ajenu za nae prilike gradona?elnik Boo Petrov je srezao sebi, a potom i ostalim gradskim djelatnicima pla?u na minimalac i uz pomo? tednje zna?ajno smanjio gradski dug. O svemu to se doga?a u Metkovi?u razgovarali smo s Nikolom Grmojom, zamjenikom gradona?elnika Metkovi?a. Grmoja je prakti?ni vjernik koji je, kako kae, u svom politi?ko-drutvenom djelovanju nadahnut katoli?kom vjerom u kojoj je odgojen i to je bio povod za razgovor s njim za na portal. Ina?e, Grmoja je profesor povijesti i od te pla?e ivi on i njegova obitelj dok sve to radi za Metkovi? ?ini kao volonter.

- Dobro, to se to doga?a u Metkovi?u? Nakon posljednjih dobrih vijesti o smanjenju gradskog duga, pojedini mediji tvrde da je rije? o pravoj maloj revoluciji u hrvatskoj politi?koj praksi?

Od samih po?etaka sve vezano uz Most pomalo je revolucionarno i nevi?eno na hrvatskoj politi?koj sceni. Naime, kada smo prije dvije godine, razo?arani situacijom u naem gradu, odlu?ili neto poduzeti, izabrali smo potpuno neuobi?ajen na?in politi?kog djelovanja. Najprije smo se dobrih godinu dana sastajali po ku?ama i pokuavali okupiti to kvalitetniju listu ljudi te razraditi ideje koje bi mogle pokrenuti na grad. Prvi uvjet koji smo postavljali novopridolicama bio je da nemaju osobna interesa te da na listi mogu biti prvi, ali i uop?e ne biti na njoj, ako ve?ina procijeni da je tako bolje. Kada smo sve posloili, odlu?ili smo se za po?etak djelovanja koje je zapo?elo svojevrsnim gerilskim marketingom na na?in da smo cijeli grad izlijepili plakatima s natpisom: SVI SU ONI ISPOD POVRINE UVEZANI. Nakon sedam dana slijedio je novi plakat s natpisom: A NAS SU VEZALI, to je izazvalo zanimanje cijeloga grada koji se pitao tko stoji iza plakata. Nakon sljede?ih sedam dana slijedio je zadnji plakat s naim sloganom: BITI POVEZAN, A NE VEZAN s nadnevkom nae prve tiskovne konferencije. Cijeli je grad i?ekivao to ?e se dogoditi i saznati tko stoji iza misterioznih plakata.
Osim specifi?ne kampanje, ono to je, zasigurno, presedan na hrvatskoj politi?koj sceni, bilo je potpisivanje javnobiljeni?kog ugovora kojim smo se obvezali na to da ?emo, bez obzira na rezultat, odbiti bilo kakvu postizbornu koaliciju. Na cilj od samog osnivanja Mosta bila je promjena politike, a ne promjena vlasti.
Mediji su o Metkovi?u po?eli pisati nakon vijesti o smanjenu duga i radikalnim rezovima kojima je gradona?elnik stavljen na minimalac dok mi, zamjenici gradona?elnika i gradski vije?nici, volontiramo. Mnogi su nae odgovorno ponaanje prema gradskim financijama i smanjenje duga za 6, 4 milijuna kuna nazvali ?udom, a ?injenicu da je gradona?elnik krenuo od sebe nevjerojatnim potezom, iako bi politika upravo to i trebala biti briga za op?e dobro.

- Vie ste puta napomenuli da je Most okupio ljude razli?itih svjetonazora i senzibiliteta?

Da, Most je otvoren svima: i lijevima i desnima, a okupio nas je zajedni?ki cilj, bolji Metkovi?. To smo u kampanji i naglaavali: ne zanima nas podjela na lijevo i desno, nego ho?e li Metkovi? i?i naprijed ili ?e i dalje nazadovati. Podrali su nas svi Metkovci koji su prepoznali nau odlu?nost da promijenimo stvari u Metkovi?u.

- Prakti?ni ste vjernik. U kojoj mjeri vaa vjera odre?uje vau politi?ku filozofiju?

Naravno da moja vjera odre?uje cjelokupno moje djelovanje, pa tako i moju politi?ku filozofiju. Vrijednosti i ideali koje sam kao vjernik u svojoj obitelji i Crkvi stekao, nastojim i ivjeti u svim segmentima svojega ivota. ?ovjek koji ima ideale i koji vjeruje u vii smisao svojeg postojanja, spreman je na ve?e rtve te ga nije lako pokolebati niti zastraiti. Ista je stvar i s ljudima koji nisu prakti?ni vjernici ili su ateisti, ali imaju odre?eni sustav vrijednosti i dre do na?ela, do potenja i op?eg dobra.

- Jako je dugo biti politi?arom bilo doivljavano kao neto skoro pa nedostojno vjernika, ali ?ini se da se to mijenja. Koliko ste u ovome to radite imali potporu Crkve? Pri tome mislim i na potporu sve?enika i na potporu vae bra?e i sestara u Kristu.

Zbog iskustava kakva su imali s politi?arima, na narod doivljava politiku kao ne?asno zanimanje. Ono je zaista jako zahtjevno i puno izazova te zahtijeva stalnu budnost nad svojim postupcima i djelovanjem. Ljudima je potrebno vratiti vjeru u politiku i politi?are koji rade za op?e dobro i slue narodu.
U svojem djelovanju nismo traili potporu sve?enika jer nismo eljeli na bilo kakav na?in Crkvu petljati u lokalna politi?ka doga?anja i zato smo nastojali drati distancu. Pre?esto su politi?ari nastojali Crkvu iskoristiti u politi?ke svrhe, to nije njezina svrha ni zada?a. Ne mislim pritom da Crkva nema prava oglasiti se o svim bitnim pitanjima koja su vana za hrvatsko drutvo.

- Kada sam svojedobno razgovarao s Rafa?om Dutkiewiczem, gradona?elnikom poljskoga grada Wroc?awa, kojeg je on doslovno preporodio, rekao mi je da ga u njegovu planiranju budu?nosti za grad vodi Duh Sveti. Moete li neto sli?no i vi re?i?

U planiranju razvojnih projekata konzultiramo struku i na temelju ekonomskih, financijskih i socijalnih parametara donosimo odluke. S druge strane, uvjeren sam kao vjernik da Bog vodi moj ivot i da je uz mene na svakome mjestu pa tako i dok sudjelujem u vo?enju grada. Ako nam uvijek interes ljudi bude na prvome mjestu i ako se budemo rtvovali za op?e dobro, uvjeren sam da ?e Bog sve voditi i izvesti na dobro. Nastojim uvijek u pamet sebi prizivati onu poznatu misao zatitnika politi?ara sv. Tome Morea iz njegovog pisma kojeg je iz tamnice pred smrt pisao svojoj k?eri Margariti: Uostalom, nita se i ne moe dogoditi to Bog ne bi htio. A to Bog ho?e, doista je najbolje, pa makar se nama ?inilo ne znam kako zlo.

- Ideja volontiranja i rada na minimalcu za doborobit zajednice svojevrsnom je rtvom. Zar to nije jo jedno kr?ansko na?elo sprovedeno u stvarnosti koje, vidimo, daje plodove?

Da bi se ?ovjek mogao rtvovati njegova rtva mora biti osmiljena. Kr?ani znaju pravu vrijednost rtve i samortvovanja jer je to put koji nam je Krist pokazao. Me?utim, i bez te dimenzije svaki je ?ovjek (barem jednom u ivotu) doivio da ono u to nije uloio trud i za to nije podnio rtvu, nije znao ni cijeniti. Sve velike stvari postiu se rtvom.

- Kako izdrite raditi dva posla, i to odgovorna i zahtjevna, u isto vrijeme?

Jako teko. Oba posla vrlo su zahtjevna i odgovorna te trae cijeloga ?ovjeka. Ali, zbog situacije u gradu, jo neko vrijeme ?u tako raditi.

- Osje?ate li sebe kao pripadnike neke nove generacije, uvjetno re?eno, konzervativnih politi?ara?

Svakako se smatram pripadnikom novog narataja politi?ara koji je odrastao u Hrvatskoj i koji nije produkt biveg sustava. Vrijeme je za politi?are koji ?e raditi u interesu Hrvatske i naroda, neovisno kojega su svjetonazora i kojoj politi?koj opciji pripadaju.

Goran Andrijani? | bitno.net

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m