top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Nedjelja, 16 Veljača 2014 10:51

ljubicic petarUao ?ovjek u sobu jednoga poznatog psihijatra, sjeo na stolicu, te prije nego mu se lije?nik obratio, opazivi Bibliju na njegovu stolu, postavio lije?niku pitanje: "Nemojte mi re?i da poznati psihijatar ?ita Bibliju?" "Ja ne samo da ?itam Bibliju nego i razmiljam nad pro?itanim tekstom" odgovorio je lije?nik.

To je najbolja knjiga koja je ikada napisana o ljudskom ponaanju i o tome to ?ovjeka ?ini ?ovjekom. Ako bi ljudi slijedili njezino u?enje i na?ela, mnogi psihijatri mogli bi zatvoriti svoje ordinacije i po?i u ribolov ili na izlete!"

Biblija je rije? Boja. Pouka i poruka nama. Rije? Boja nas je podsjetila kako Bog potuje nau slobodu i kako nam u svojoj ljubavi neprestano daje putokaze.. Sav je njegov zakon trajni putokaz, a njegovo nas oko trajno prati beskrajnom Ijubavlju i poticajem da biramo Dobro. Isusovim dolaskom u ovaj svijet nastupilo je neto novo. Nastala je jedna prekretnica. Isus nam postaje primjer i uzor... Isus nas u?i kako bi trebalo ivjeti. Otkriva nam velike istine: ?ovjek je izvanredno vrijedan, Bog ga ljubi. Stoga je njegov ivot vrijedan, svet i nepovrediv. Upravo po Isusu mi smo uzdignuti na dostojanstvo djece Boje. Zato me?u nama mora vladati potivanje i ljubav.

Mnogo se danas govori o krizi moralnih vrijednosti u svijetu, o gubitku eti?ke svijesti i mnogim drugim krizama koje zahva?aju me?uljudske odnose. Sve to uvelike poga?a ?ovjeka i neda mu kako bi rastao u svim krjepostima. Uvijek uz zakone vladalo je i bezakonje u svijetu. U taj i takav sijet zakona i bezakonja ulazi Isus sa svojom rije?ju, sa svojim Evan?eljem. Isus nije legalisti?ki nastrojen kao farizeji i pismoznanci, ali nije ni laksist moralni popustljivac, ve? ist?e vrijednost moralnih zahtjeva koji su sadrani u zapovijedima i prorocima. Isus arko eli kako bi ?ovjek ostvario volju Boju u svome ivotu pod svaku cijenu Za Isusa je vrhovni zakon ?ovjekova ponaanja ljubav. A to je ona nova pravednost, ve?a pravednost koja se temelji na ljubavi i milosr?u. Isus posebice naglaava kako je ljubav glavni smisao tuma?nja zakona, ljubav koja se ukorjenjuje u srcu ?ovjekovu i odatle se ra?a pravi odnos prema bratu ?ovjeku.

Dananje Evan?elje je puno pouke i poruke nama. Isus nam govori o novoj pravednosti na kojoj po?iva ivot. "Nemojte misliti da sam doao ukinuti Zakon i Proroke. Nisam doao ukinuti nego dopuniti... "Uistinu, kaem vam, ne bude li vaa pravednost ve?a od pravednosti knjievnika i farizeja, sigurno ne?ete u?i u kraljevstvo nebesko". (Mt 5,20). Isus govori: ?uli ste da je re?eno , a ja vam kaem mislite i na ono to je u srcu. Nije dosta ne ubiti, ne u?initi preljub, ne vrije?ati, ne klevetati nego trebalo bi u srcu biti pravedan, gajiti istinoljubivost, prijateljstvo, pomirljivost i ljubav. Pravedno misliti, gajiti sposobnost pratanja, biti istinit, pravedan i milosrdan prema svojim blinjima.

Krist nas eli podsjetiti na to da s potpunim izvravanjem njegovih rije?i moemo na?i nutarnji mir i ivotnu sre?u. Uzalud nam je sve to imamo ako nam nutrina nije ispunjena smislom i zadovoljstvom Isusovo shva?anje pravednosti je produhovljeno, uzvieno, profinjeno. On postavlja nova ivotna pravila. Da bi svakom postalo jasno daje primjere: Prije je bilo re?eno: "Ne ubij!" Ubojstva su rijetkost, iznimke. to je netko posebno u?inio, ako nije nikoga ubio? Ali koji se (srdi) ljuti na brata svoga bit ?e odgovoran sudu, tko ga psuje kriv je pred Bogom! Sr?ba je svojevrsno ludilo: zamra?i razum, sputava volju i ?ovjek ne zna to radi. Potrebno je obuzdati se, biti razuman. Ako se sr?bi pridrui mrnja, onda je zlo blizu.

Poha?anje crkve... Ako si nedjeljom na putu u crkvu i sjeti se da si s nekim u sva?i... S mrnjom u srcu ne smije ?ovjek nedjeljom pred Boga. Prije je vrijedilo: "Ne ?ini preljuba!". Ve? i onaj koji smilja preljub, koji tu?u enu poudno pogleda u?inio je preljub.

Isus nas u?i da je grijeh ako se zadravamo u bestidnim mislima, ako se preputamo ne?istom matanju, te ako pomiljamo na preljub. Isus upozorava: to je u?injeno srcem, duom kao da je u?injeno djelom, rukom. Preljub i svaki grijeh za?et je u srcu: prije nego tijelo grijei dua. Da bude ?isto tijelo i ruka, moralo bi biti ?isto srce: ono otrovano sve truje. U katekizmu smo u?ili kako esta Boja zapovijed glasi: Ne sagrijei bludno! To zna?i ne slui se svojom i tu?om seksualno?u protiv Bojega plana. Upravo je dirljivo i pomalo okantno to Isus kae o sablazni naih udova koji nas mogu poudom navoditi na grijeh. Odsijeci i odbaci to od sebe Samo tako se nekada moe pobijediti pouda. "Ako te tvoje desno oko navodi na grijeh, iskopaj ga i baci od sebe Ako te tvoja desna ruka navodi na grijeh, odsijeci je" Gospodin zato naglaava: potrebna je opreznost i odlu?nost, ne smije se poputati i robovati svojim sklonostima i slabostima, pohoti i nagonima. Potrebno ih je drati pod kontrolom. Isus govori veoma ozbiljno: cijena je due iznad svake cijene; za svoju ve?u sre?u trebalo bi biti spreman sve rtvovati. Tko sebi uvijek uga?a, ne moe ugoditi Bogu.

"Jo ste ?uli da je re?eno starima: ne kri prisege A ja vam kaem: Ne kunite se nikako Dodue Isus nije zabranio svaku prisegu, ve? prisegu za svaku malenkost. Kad imamo povjerenje jedan u drugoga, dovoljna je rije? da, da i ne, ne. Vie od toga nije potrebno.

To Krist misli pod pravedno?u. Ne slovo, ve? duh zakona, duh.
Nije dovoljno ne u?initi zlo, trebalo bi ?initi uvijek dobro.
Nije dovoljno brata ne ubiti, nego ga treba ljubiti.
Nije dovoljno protivnika - neprijatelja ne mrziti, nego ga treba Ijubiti.
To je Kristov zahtjev, njegova Radosna vijest spasenja.

Tko unosi nemir u pojedinca, u brak, u obitelj, u zajednicu, u drutvo, me?u narode, taj je daleko od Boga i u slubi je zloga.
Tko drugome zagor?ava ivot, opio se silom tame.
Tko pali vatru, mrnju, zavidi i osve?uje se, taj ima dobre i uske veze s vragom.
Ako zbog nas poteku suze iz oka blinjega naeg, zbog naega jezika i postupaka, nemamo Duha Bojega. Postanimo svjesni svoga stanja, obratimo se i pokajmo kako bi se odrali na Bojem sudu.

Boanski Spasitelju, doao si dopuniti i usavriti zakon i staviti ga u srce ?ovjekovo. U?ini nas istinitima i pravednima! Pomozi nam da sluamo glas svoje savjesti i budemo dobri, ponizni jer smo stvoreni na sliku Boju. Prihva?amo sve zapovijedi i elimo ih vriti kako bi bili sigurni u svoje spasenje. Amen.


LJ::portal

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m