top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Četvrtak, 13 Veljača 2014 21:36

ljNe?u napraviti pogrijeku koju je na?inila redateljica Jasmila bani? koja je iz Berlina komentirala novonastale doga?aje u BiH. U vrijeme prosvjeda na ulicama gradova u BiH slubeno sam boravio u Londonu i zato nemam dovoljno pravih podataka za komentirati to stanje.

No, Jasmila je, poput brojnih koji su u posljednjemu ratu ratovali iz Mnchena, uzela sebi za pravo da iz pozicije odsutnosti soli" pamet. Jasmila je podravala pobunjenike i prosvjednike iz konfornoga Berlinskoga okruenja gdje je otila po jo jednu porciju slave koju joj, eto i to saznasmo, obilato pla?a drava Hrvatska. Ona je uspjela biti toliko nepristojna da je uzviknula predsjedniku Hrvatske vlade Zoranu Milanovi?u: Mar, ku?i! Ovaj mar" je meni manje vaan od ovoga ku?i". to to si Jasmila umilja da je BiH njezina djedovina, ili bolje re?eno babovina, u kojoj su drugi nepoeljni stranci?

Ovim pozivom Milanovi?u da bjei ku?i Jasmila je nesvjesno artikulirala pritajeni stav mnogih ?lanova bonja?ke elite koji bi najradije od ove napa?ene zemlje na?inili svoj jednonacionalni paaluk. Ona i sli?ni njoj uzela si je za pravo da se ponaa kao gazdarica. Dobro je da je ovo ?ula javnost u Zagrebu i ire od toga jer ?e tek sada bar malo bolje shvatiti kako je nama ivjeti u ozra?ju svakodnevne zvu?ne kulise Mar, ku?i".Ovaj pokli? je puno straniji od mnogih drugih koji se uzvikuju i o kojima se pie. Ovo je pokli? s mentalitetom etni?koga ?i?enja ma koliko to otro zvu?alo. U BiH ?esto dolazi i Turski predsjednik vlade i njihovi predstavnici. Neka dolaze i neka se dobro kod nas osje?aju. Ali ?ekam da Jasmila i njima kae: Mar, ku?i! Pitam se bi li Jasmila, koju Hrvatska izdano financira milijunima kuna, takvo to uzviknula Angeli Merkl i mirno spavala u Berlinu pokuavaju?i i tamo traiti dotacije za svoja filmska ostvarenja? Eto, kona?no je Zoran Milanovi?, ?iji potez dolaska u Mostar ima ?ak i moju pohvalu, saznao da mnogi smatraju da Hrvatima Bosna i Hercegovina nije ku?a. Ovakvi kao Jasmila nas smatraju podstanarima. I to joj vie iritira ponovno ?e nas ovakvi pitati za koga ?emo navijati u Brazilu. Navijat ?u za Hrvatsku, a ne?u se radovati neuspjehu BiH. Tako ?e biti dokle god imamo prikrivene Jasmile koje snimaju filmove o me?unacionalnim ljubavima, a ire jezik mrnje! U BiH nitko ne smije doivjeti rije?i koje je ?uo legitimni hrvatski predstavnik. Ne smije ih ?uti ni turski, ni srpski, ni talibanski niti bilo koji drugi ?ovjek koji nam dolazi kao goste. Ne?emo takvima ?ak trebati govoriti kako je svakoga gosta tri dana dosta" jer malo je onih koji ele u ovoj zemlji, dok je ovako podijeljena, ranjena i nacionalisti?kom mrnjom zadojena, ostati na dugo. Uz sve ovo svakako mora zabrinuti da se kod nas ove demostracije pretvaraju u (demon)stracije! Iznosim ono to je napisalo Vije?e za pravdu, mir i skrb za sve stvoreno hercegova?kih franjevaca: Neka nam svima dobri i milostivi Bog, po zagovoru sv. Franje Asikoga, koji je slavio Boga sa svim njegovim stvorenjima, iz ljubavi prema Bogu ljubio svakoga ?ovjeka i irio Boji mir, udijeli svjetlo razumu i potakne srca na istinsku pravdu, mir i solidarnost jednih prema drugima, bilo to zgodno ili nezgodno". Mir i dobro!

Fra Mario Knezovi? | fratar.net

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m