top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Nedjelja, 09 Veljača 2014 15:45

fra dadoDo?e mi da zapjevam neki od monumentalnih hitova o nesretnom ivotu i kletoj sudbi. Ali ne bih sad to. Predizborna godina je, naalost, neizbjeno razdoblje u kojem se redovito dogodi neto to uzdrma temelje ionako klimavog dravnog aparata.


Revolucija nam je itekako potrebna, budu?i da ovaj ekonomsko-politi?ki sustav nije sustav za ljude nego za pojedince. Revolucija nam je itekako potrebna ne zato to nemamo posla, ne zato to su zdravstveni i obrazovni sustav promaeni, ne zato to su nam politi?ari korumpirani i (previe) sebi?ni. Potreba za glasnom i jasnom artikulacijom svog o?aja jest bila itekako potrebna, ali prosvjedi nisu imali jasan cilj, pa se svi ljudi nisu mogli s njima u potpunosti poistovjetiti. Ako se jo uzme u obzir da su plemeniti prosvjedi kasnije posluili kao sredstvo politi?ke manipulacije, onda puno toga pada u vodu.

Sve ovo to se izdoga?alo proteklih dana jest poraz jednog normalnog drutva, ali budu?i da mi ni po ?emu nismo normalni, tako je i ono to se dogodilo shva?eno kao neto jako pozitivno. Unitavanje zajedni?kog dobra, manija?ko djelovanje pod krinkom borbe za kvazi-zajedni?ku bolju budu?nost te kukavi?ka plja?ka ne razlikuju prosvjednike" od onih protiv kojih se bore. Sude?i po na?inu djelovanja, zar ne do?emo na isto?

Umjesto (r)evolucije, dobili smo bezobrazluk, brbljariju i nedou?enost. Svi se pozivaju na "gra?anstvo" te svoju anarhiju nazivaju "gra?anskom revolucijom", a ponaaju se kao horda pijanih ?e?ena usred Moskve.

Faisti?ki komunizam"

Bosni i Hercegovini je potrebna gra?anska, a ne kvazi-gra?anska revolucija. ?itao sam neki dan manifest iliti proglas "Slobodne BiH" i citiram ovdje neka zanimljiva o?ekivanja.

Oni o?ekuju ostavke Bakira Izetbegovi?a i Neboje Radmanovi?a te da eljko Komi? preuzme svu vlast. Da je rije? o nekome tko je politi?ki nevin", moda bih lako i progutao ovaj zahtjev". Ali praviti revoluciju slobode i blagostanja, a na ?elo te revolucije staviti osobu koja simbolizira svu nedemokrati?nost ove drave - ogroman je paradoks!

Dalje... Oni ele izgradnju Bosanskohercegova?kog gra?anskog identiteta umjesto identiteta narodnosti". to je s nama koji ve? imamo svoj gra?anski identitet? Zar nije ?isti faizam nametati nekome neto to netko ne eli? Zar ja moram postati Bosanac da bih bio ravnopravni gra?anin ove drave? E, ne bi ovo ilo...

lag na kraju: Ostavka svih nacionalno-religiozno opredijeljenih politi?ara." Zar ovo nije krenje ljudskih prava? Zar jedan politi?ar ne smije biti vjerski opredijeljen? Zar jedan politi?ar ne smije biti ponosan na svoju naciju?

U zahtjevima prosvjednika lako se mogu primijetiti odlike faizma, to mi je jako ?udno jer su i sami na po?etku naglasili da se bore protiv svakog oblika faizma. Ono to su Francuzi napisali prije par stolje?a zove se Deklaracija o pravima ?ovjeka i gra?ana, a ne Deklaracija o pravima Francuza. I ako ve? ovi nai ele ljevi?ariti, neka se onda dre Francuske deklaracije. U njoj barem nema faizma. Ali opet...

Teko je, naalost, danas polemizirati o ovome s ljudima koji malo ?itaju. Ako elite, dakle, dizati revolucije, onda ?itajte. Ali, ako organizacije koje stoje iza ovih prosvjeda zaista uspiju u svojim namjerama, onda ?e stara Europa biti ponosna to na svom kontinentu ima pionirsku dravu ?iji bi se drutveni model mogao komotno opisati kao faisti?ki komunizam".

HDZ kao generator hrvatske politi?ke krize

Nasilje nikad nije rjeenje, jer zlo se ne moe pobijediti zlom, niti se tama moe "rasvijetliti" - tamom. Uzrok problema hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je vje?ita potreba da bjeimo od sebe te da svoj spas traimo u drugima. Hrvatski narod ivi u mentalnoj diktaturi HDZ-a koji je, ruku na srce, i kriv za 20 godina konstantnog tapkanja u mraku. HDZ je uvelike potpomogao drutvo koje promovira mito i korupciju i tu istu korupciju ?ini jedinim mogu?im na?inom funkcioniranja koji je ljudima u BiH unitio i nadu i samopouzdanje. Ako ve? HDZ i dalje namjerava vladati hrvatskim korpusom u Bosni i Hercegovini, onda su mu potrebne nova vizija i novi politi?ki programi, koji pretpostavljaju nove, kvalitetne i neiskvarene ljude.

to se ti?e Hrvata u Bosni i Hercegovini, ve? se vie od dvadesetak godina BiH Hrvatima, poput hamletovskog biti ili ne biti" pitanja, uporno name?e pitanje nacionalnog jedinstva, koje se kasnije pokazalo kao puka borba za odravanje HDZ-a na vlasti. Evo HDZ je i nakon ovih prosvjeda (jo jednom) naglasio kako je ovo borba protiv Hrvata.

(Zlo)upotrebljavanje medija

Tako se naa monolitna politika svela na humanitarnu akciju spaavanja HDZ-a pod parolom Jedinstvo Hrvata" s formulom jedan narod - jedan teritorij - jedna stranka - jedan vo?a, pri ?emu su politi?ari o?igledno dobro prou?ili i crkvenu hijerarhiju i na?ine udvaranja crkvenim velikodostojnicima. Pri tom ti doju?eranji komunisti, danas smjeteni u prvim redovima novoizgra?enih crkva, gdje ih kamera snima kako se nespretno pokuavaju prekriiti, nisu poteno ni prelistali Bibliju u koju se toliko kunu. Jo uvijek ivimo u klasi?noj diktaturi. Narod nita ne zna. Televiziju skoro pa i nemamo, a dnevnim novinama upravljaju politi?ari preko svojih marioneta. Uzet ?u samo primjer portala Dnevno.ba koji je zaista dobro obavljao svoju medijsku dunost, ali kad sam saznao da je ivko Budimir kupio" portal kako bi (i on) imao svog konja za predizbornu trku, onda sam se zapitao postoji li uop?e ijedan objektivan i neovisan medij na ovim prostorima i tko tu koga da ne kaem to?

Politi?ka nomenklatura u BiH je, kao to i sami moete primijetiti, koncentrat postoje?e ponude (bolje nemamo) te posljedica bira?ke potranje (mi smo ih izabrali). Odraz volje ve?ine ovdanjih konzumenata bira?kog prava i uzaludno je zavaravati se iluzijom da narod zasluuje bolje, potenije, odgovornije, kompetentnije politi?are od onih koje ima. Dobro smo i proli. Vjerojatno zasluujemo i gore. Jer, oni, narodni zastupnici, reflektiraju stanje svijesti i razinu temeljnih drutvenih vrijednosti u zemlji ma koliko mi utjeli o tome. Zar to nije bilo o?ito u paleu i unitavanju zajedni?ke imovine?

Revolucija znanjem i kvalitetom

Na je problem zapravo strukturalne naravi. Mi smo zemlja koja je zapela u svojoj post-socijalisti?koj preobrazbi i pati od kroni?nog nedostatka ljudskog kapitala - sposobnih, visoko obrazovanih i moralnih ljudi. Nedostaje nam razvijena gra?anska inteligencija i visoko profesionalan stru?ni kadar. Da bi se stvari pomaknule s mjesta, potreban je ?itav niz godina. Zato nisam sklon miljenju da ?e se stvari iznenada promijeniti na bolje. Potrebno je i vremena i ustrajnosti.

Kratki vodi? za pravu revoluciju

Evo na koncu i jedan dodatak s konkretnim koracima kako se to zapravo die revolucija. Ovo je memento za one koji ?e, za promjenu, znati za to se bore.

1. Znati svoj cilj - to je srce svake revolucije. Ako revolucija nema svog cilja, samo ?e pogorati stvari.
2. Okupiti ljude, imati podrku i konsenzus, jer, da bi revolucija uspjela, cilj mora biti zajedni?ki.
3. Edukacija. Revolucija se die knjigom i znanjem, a ne kamenom i molotovljevim koktelom.
4. Znati konstruktivno usmjeriti bijes i o?aj ljudi koji se uputaju u revoluciju, a ne ga zloupotrijebiti.
5. Preuzeti odgovornost, a ne se skrivati iza maskirnih kapa ili alova.
6. Borba za slobodu i prava svih ljudi, a ne samo pojedinih grupacija.
7. Pojedinac nikad ne moe biti sredite revolucije nego uvijek ideja. I to ideja koja doprinosi svima, a ne samo pojedincima.
8. Kona?ni produkt svake revolucije mora biti sloboda.

Fra Dado Milas | HERCEGOVINA.info

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m