top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Nedjelja, 02 Veljača 2014 06:41

fra peroBoanski Spasitelj Isus po?ima javno djelovati u Galileji. Propovijeda Boju rije?, lije?i svaku bolest i nemo? u narodu, izgoni zloduhe iz opsjednutih, ?ak uskrisava mrtve. Poboni narod je oduevljen i trai i slijedi Isusa. Evan?elist Matej saima radosnu vijest spasenja u nekoliko re?enica:

"Obratite se, jer je blizu kraljevstvo nebesko! (Mt 4, 17). To su posljednje rije?i koje izgovorio Ivan Krstitelj, a Isus ih preuzima kao svoje. Ivan Krstitelj je u zatvoru i Isus zauzima njegovo mjesto. Poruka Isusova je jednostavna i jasna, upu?ena svima: Svatko bi trebao povesti ra?una o sebi, upoznati svoj grijeh, pokajati se za njega i tako promijeniti svoj ivot, jer je kraljevstvo Boje blizu.

Obratite se! to Isus eli meni i vama re?i ovim rije?ima? to zapravo trai od nas u ovom vremenu u kojem ima dosta problema i muka, ali i u vremenu u kojem mnogi misle da se svi nai problemi mogu rijeiti razumski i znanstveno. Tako misle manje vie na svim u?ilitima i kolama u svijetu. Isto tako misle da ?e stvoriti novi svijet u kojem ?e sve biti racionalizirano i kompjuterizirano. to je znao o svemu tome Isus u svome vremenu (prije 2000 god.) u onoj maloj pokrajini koja se zvala Galileja i to poganska? Nije stoga ?udno to se mnogi smiju nama njegovim sljedbenicima govore?i da smo zaostali, zaslijepljeni, nazadni, besplodni, pa ?ak i tetni za ovaj svijet. Pa ipak, to vie nauka napreduje i to nas vie tehnologija zadivljuje svojim izvanrednim dostignu?ima, sve vie nam se ?ini, da neto fali, manjka, nedostaje. Sav taj razvitak ne ?ini nam se samo kao blagoslov, ve? kao prokletstvo. Jasno nam je kao da je neto izgubljeno: pravo usmjerenje, pravo zna?enje svega, princip koji je u temelju svega. U tom smislu Isusova poruka ima vrijedost i danas i to veliku vrijednost.

Isus na po?etku poziva na obra?enje, a poslije ?e pokazati to elimo. Pokazat ?e da je mogu?e ivjeti obnovljenim srcem, ljubavlju koja se dariva, koja eli svakom dobro. Pokazat ?e kako je njegova ljubav u stanju ozdravljati i obnavljati, osloba?ati i hrabriti i ispunjati srca rado?u i sre?om Pokazat ?e kako se moraju iskoristiti darovi koje nam je Bog darovao, uklju?uju?i i nauku i tehnologiju, na korist svima. Pokazat ?e, zapravo stalno pokazuje, kako moe slomiti okove grijeha i napasti, neznanja i ludosti, sebi?nosti i kratkovidnosti. Pokazat ?e nam kako se ljudska volja moe promijeniti snagom Bojom. To je mogu?nost obra?enje i pomirenje to je radosna vijest za ?itavo ?ovje?anstvo. To je po?etak potpune obnove, po?etak kraljestva Bojega u ovoj suznoj dolini. To je ono za ?im ?ezne nae srce. Moemo mirne due re?i: Kucnuo je veliki milosni trenutak nae povijesti: Bogo?ovjek Isus Krist dolazi ostvarivati Boji plan: stvara novi, Boji svijet, novoga, boljeg Bojeg ?ovjeka.

Evan?elist je zapisao samo tih nekoliko rije?i iz Isusova nastupnog govora, ali tu je sadrano sve to ?e on propovijedati tri idu?e godine; novo doba je tu: kraljevstvo nebesko, novo ure?enje svijeta; novo doba - kraljevstvo nebesko - trai nove ljude. Isus nam kratko i jasno govori o tom to je najbitnije u naem ivotu, o tome kako ?emo ivjeti i u raj - kraljevstvo Boje sti?i. Isus nam otkriva put Bojega spasenja. Isus je sam vjesnik i nositelj spasenja. S njegovim je dolaskom nastupila punina vremena i samo spasenje... Zato Isus nudi: "Blizu je kraljevstvo Boje!" Pod tim Isus misli na pravednost, nepomu?eni mir, istinsku radost u srcu, duevno zadovoljstvo, neopisivu sre?u, ljubav i milost; zapravo na sve ono za ?im ljudsko srce ?ezne...

"Kraljevstvo Boje ne dolazi tako da se moe vidjeti... kraljevstvo je Boje me?u vama." - re?i ?e Isus idovima. Danas bi isto ponovio nama. Gospodin je me?u nama, u nama - u srcu ?ovjeka sa svojom milosti i ljubavi: Njegovo je carstvo tu. Treba jo dodati: Boje kraljevstvo "pravednosti, mira i radosti po Duhu Svetomu" mora izgraditi svatko u vlastitom srcu. Svima bi nam trebalo biti jasno: Ako se eli mijenjati svijet, treba po?eti od srca ?ovjekova: kakvo nam je srce, takav nam je svijet - Boji ili vraji. Ako Bog bude u srcu ljudi, svijet ?e biti Boje kraljevstvo: zajednica pravde i ljubavi, bratstva i jedinstva; sva srca kucat ?e Bogom i pravedno?u njegovom...


Da bismo doli u njegovo kraljevstvo, Isusov je zahtjev: "Obratite se!" to to zna?i za nas?

Obratiti se zna?i mijenjati se... preurediti svoj ivot po Bojem nacrtu, prihvatiti Boji plan i njega ostvarivati. Obratiti se, mijenjati se u najdubljem smislu rije?i zna?i promijeniti svoj dosadanji na?in ivota i ivjeti novim ivotom. ivjeti onako kako je Isus ivio. Tko god u ivotu istinski susretne Isusa, trebao bi se obratiti, tj. promijeniti i ?eznuti da to iskustvo susreta s Isusom prenese drugome kao spasenje. To bi bilo darivanje Kraljevstva Bojega bratu ili sestri. To Gospodin nagra?uje velikom rado?u i mirom u srcu. To zna?i ostaviti svaki grijeh, zlo, odre?i se svega to nas udaljuje od Boga: ludih, grjenih elja, misli, strasti, planova i nastranosti i nanovo se vratiti Bogu... Dakle mijenjati svoj mentalitet i odricati se svoga prijanjega grenog ivota.

Obratiti se zna?i promijeniti svoj pogled na svijet koji nas okruuje, zna?i promijeniti svoje razmiljanje, svoje prosudbe o svemu to se doga?a i o samome sebi Obratiti se zna?i upraviti svoj pogled na svu stvarnost kroz svjetlo to ga imamo od Boga. Upraviti svoj pogled na Boga kako bismo upoznali pravu vrijednost stvari i svijeta. Kraljevstvo Boje je prisutnost Boja u svemu to se doga?a. Bog ima vlast i mo? nad svime. Bog je sama ljubav i o?ekuje da nam On bude najvaniji u ivotu kako bismo iskusili Njegovu ljubav vre?i njegovu volju. "Cilj moga ivota je san koji je Bog imao nad mojom kolijevkom" (G. Dutil). Naa je ?esta nesre?a i nevolja to mi ne ostvarujemo taj Boji "san", njegov plan; slijedimo svoje nerazumne sne - planove koji vode nikamo: daleko mimo Boga i vlastite sre?e... Ova Kristova poruka je hitna: treba je prihvatiti i urno iriti, jer Kraljevstvo, koje je Krist doao osnovati, ponu?eno je svim ljudima i sad je ve? blizu. Ono je tu, na dohvat ruke... To potvr?uje Isusovo propovijedanje koje je posve usredoto?eno na obra?enje, na spaavanje. To potvr?uju ?udesa koja on ?ini, jer je "lije?io svaku bolest i svaku nemo? u narodu." Lije?enje tijela je "znak" onoga dubljeg ozdravljenja koje eli donijeti duama. To potvr?uje izbor i poziv prvih u?enika koje Isus uzima kao suradnike u svom djelu spaavanja. Me?u njima Matej navodi imena ?etvorice imuna i Andrije, Jakova i Ivana. To su bila prva obra?enja, prvi primjeri obra?enja. Dvojica me?u njima ve? su poznavala u?itelja kojega im je pokazao Ivan Krstitelj na obali Jordana. Sad ih Isus izri?ito poziva i to upravo dok su bili na obali jezera spremaju?i se da zajedno s drugima po?u u ribolov: - "Hajdete za mnom u?initi ?u vas ribarima ljudi. Oni odmah ostave mree i po?u za njim!" to je Isus htio s tim re?i? Htio je re?i da ?e ih on obratiti i da ?e im dati novu zada?u, da ?e oni pridobivati i privoditi ljude k spasenju.

Po?i za njim, i?i za njim isto je to i obratiti se, obra?ati se, a tko se zbilja obrati, taj ?e po?i i i?i za Gospodinom, ma koliko ga kotalo. On je spreman ostaviti sve da ne ostavi njega... Boji poziv ide kroz povijest. Bog ne poziva samo jednom u ivotu; njegovi se pozivi ponavljaju te postaju sve snaniji i zahtjevniji. Krist sve poziva i zove: "Do?ite i slijedite me! Svi kr?ani koji su se odazvali Kristovu pozivu jesu Isusovi u?enici. Jer Isusa nasljedovati zna?i kao Isus misliti, kao Isus ljubiti, kao Isus za druge raditi i tako ih privoditi spasenju.

Isus i danas zove ljude u svoju slubu. Nemojmo to nikada zaboraviti. Zar nije isto tako mogu?e da Isus pozove u svoju slubu i Tebe...? A ako nekoga zove, onda sam ja posljednji - moe netko misliti. Moda su tako i apostoli mislili i govorili! A ipak je Isus njih pozvao! Ovih dana malo razmisli: to ?e u?initi da jednoga dana Isus i pred Tebe moe stati i re?i ti: do?i i slijedi me! U?init ?u te ribarom ljudi! Svejedno je, poziva li te za sve?enika, redovnika, mirsionara, redovnicu, bolni?arku. Odazovi se i pomai ljudima! Pomai u spaavanju. Misli na to. Svi mi kr?ani smo Isusovi u?enici. Zato smo svi duni sluiti Isusu i ivjeti prema volji nebeskoga Oca. Samo u neprestanom novom obra?enje k njemu, u vjerovanju u dolazak njegova kraljevstva, u snazi milosti koja je prisutna u nama, moemo razumjeti djelotvornu snagu Boju i vijeti prema osobnom Isusovom pozivu, upu?enom nama za spasenje.

Dananje je nedjeljno evan?elje takav poziv na spasenje. Uostalom nikad nismo toliko dobri da ne bismo mogli biti bolji; nikad toliko blizu Bogu - da ne bismo mogli biti blie... Kako je sam Isus rekao: "Traite najprije Kraljevstvo nebesko, sve drugo ?e vam se nadodati!" To zajednitvo ivi dvije tisu?e godina i iz njega se dananjem svijetu navijeta Kristova blaga vijest spasenja. ivimo svaki trenutak ivota onako kako Bog eli, tj. pretvarajmo svaki trenutak ivota u trenutak spasenja za sebe i za druge.

Isuse, boanski Spasitelju, hvala Ti to i nas zove i tako ra?una s nama! Poslui se s nama u irenju svoga kraljevstva pravde, ljubavi, svetosti i mira. Oslobodi nas od svih navezanosti i ovisnosti, ozdravi na dui, tijelu i psihi, kako bi bili dostojni i hrabri Tvoji svjedoci. U?ini nas, ribarima ljudi!

Fra Petar Ljubi?i? | LJ::portal

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m