top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Fra Dado Milas:" Je li Bog stvarno Hrvat i katolik"?
Nedjelja, 26 Siječanj 2014 18:13

fra dadoMislim da prvo trebamo razlikovati dvije stvari: vjerovati u Boga i vjerovati Bogu. To uop?e nije isto. Vjerovati u Boga moe svaka ua. S druge strane, vjerovati Bogu je neto posve druga?ije: vjerovati Bogu zna?i sve svoje povjerenje i svu svoju nadu, a to je na koncu i sve to imamo staviti u onoga koji Jest - u samog Boga.


Kad je rije? o ljudima vjere, jedno od krucijalnih pitanje glasi: zna li kome si povjerovao? Zna li kome vjeruje? Jesi li ikad razmiljao o tome kakav je Bog kojem vjeruje? U to uop?e vjeruje?

Nijedna rije? nije toliko zlorabljena i uprljana kao rije? Bog". Nijedna nije toliko zlorabljena, tako ispranjena, poniena i obezvrije?ena kao rije? Bog". Ljudi crtaju nakaradne likove i ispod njih napiu: Bog. Ubijaju i plja?kaju jedne druge i to sve u Boje ime". Osramotili smo Boga i ponizili smo ga. U modi je Bog po mjeri ?ovjeka, a ne Bog kakav je u sebi.
Zanimljivo je da mi danas imamo problem sa samim pojmom Boga. Danas je u modi Bog po ?ovjekovim eljama. U naem drutvo je nekoliko uvrijeenih krivim slika Boga koje mi shva?amo ponekad doslovno te na taj na?in trpamo Boga u vlastite okvire.

1. Bog nije mukarac
Bog, na primjer, nije (samo) muko. Vizualne slike Boga i isklju?ivo muki jezik o Bogu kojeg koriste mukarci, ali i ene svjedo?e da se Boga pre?esto misli kao muko. Kr?anski feminizam uporno ele ispraviti tu sliku.

2. Bog nije bijelac.
Bog, isto tako, nije (samo) bijelac. To je moda nama neto to se pretpostavlja, ali jer mnogi crnci koji su, zahvaljuju?i bijelim" ljudima koji su iskoristili sliku bijelog" Boga, propatili u svom ivotu teko mogu prihvatiti bijelca" kao svog spasitelja.

3. Bog nije sadist i tiranin.
Bog ne uzrokuje nau patnju niti nam dozvoljava da patimo. Bog je onaj koji, metafori?ki re?eno, pati s nama. Ugledni njema?ki teolog Moltmann razvio je novu sliku patni?kog i suosje?ajnog Boga ?ija se mo? nalazi u ljubavi, a ne u dominaciji i nasilju. Bog koji je ljubav nije niti moe biti dikatator. On pristaje uz slabe i podrava njihovo osloba?anje od tla?enja togod bogatai i mo?nici mislili o tome. Bog koji je ljubav nije niti moe biti dikatator. On pristaje uz slabe i podrava njihovo osloba?anje od tla?enja togod bogatai i mo?nici mislili o tome.

4. Bog nije kr?anin.
Kad je nadbiskup Desmond Tutu izjavio da Bog nije kr?anin, ljudi su bili okirani. Htjeli su ga iskasapiti. Ali ivot uz ljude drugih vjera i zajedni?ka borba za pravdu i osloba?anje, omogu?ava nam da razbijemo nau usku kr?ansku sliku Boga i uvidimo djelovanje Bojeg duha u drugima kroz njihovu vjeru i na?in tovanja Boga. Bog kojega mi tujemo je Bog svih religija i vjera, a ne isklju?ivo Bog kr?ana.

5. Bog nije Hrvat.
Zanimljivo je da se na narod subjektivno kolokvijalno ?esto definira kao Boji narod", ?emu svjedo?i ona besmislena sintagma Bog i Hrvati", koja s jedne strane poniava Boga, a, s druge strane, pretjerano uzvisuje jednu naciju. Bog je Hrvat isto koliko je i Srbin, Bonjak ili Francuz.

Ja sam odrastao s krivom slikom Boga. Odrastao sam sa slikom Boga matemati?ara i trgovca koji je neprestano vagao moja dobra i loa djela i nikad mu nisam bio dorastao. Nekako mi je promaknuo Bog evan?elja, Bog milosti koji uvijek pronalazi na?in unitavanja okrutnog zakona ljudske nemilosti. Takvog sam Boga tek kasnije upoznao.

Biti kr?anin zna?i biti traitelj - traiti onaj Boji moment u svom ivotu. Vjera u Boga nije neto ?vrsto i kona?no. Vjera u Boga je neto to raste, razvija se i produbljuje. To je potraga koja traje ?itav ivot.

Fra Dado Milas | HERCEGOVINA.info

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m