top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Utorak, 10 Prosinac 2013 14:45

ep skup19. skuptina Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar odrana je 9. prosinca 2013. godine u Mostaru. U ime ve?inskoga vlasnika, Federalnoga ministarstva energije, rudarstva i industrije kao punomo?nik toga ministarstva Skuptinu je vodila Jasmina Pai?.

Nakon usvajanja dnevnoga reda, utvr?ivanja kvoruma i radnih tijela, usvojen je Rebalans revidiranoga plana poslovanja Javnog poduze?a Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar za 2013. godinu. Izvrna direktorica za ekonomske poslove Ivana Bunoza navela je razloge za izradu Rebalansa plana poslovanja za 2013. godinu izme?u kojih je istaknula rebalans elektroenergetske bilance zbog ve?e proizvodnje elektri?ne energije i manjeg nabavljanja nedostaju?ih koli?ina u iznosu od 25 % u odnosu na planiranu. Rebalansom nije planirana potronja Steelmina BH d.o.o. Jajce, a potronja Aluminija d.d. Mostar je neto manja u odnosu na potronju elektri?ne energije u Planu za 2013.godine to odgovara trenuta?noj potronji toga kupca. Direktorica Bunoza istaknula je i ostale prihode i rashode koji su u pojedinim stavkama zahtijevali uravnoteenje, pa je sukladno navedenom, Rebalansom plana poslovanja za 2013. godinu prikazan viak prihoda nad rashodima, odnosno bruto dobit u visini od 41,2 milijuna KM.
Skuptina Drutva dala je povjerenje sljede?im ?lanovima Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar: Marinku Ivankovi?u (predsjednik), Midhatu Arpadi?u (?lan), Ervinu Vrdoljaku (?lan) i Anti Kolobari?u (?lan), ali i nepovjerenje Marijanu Bunozi (?lan) i Mariu Bencunu (?lan). Ina?e, ta je to?ka dnevnoga reda 19. skuptine EPHZHB uvrtena prema ?lanku 259. stavak 2. Zakona o gospodarskim drutvima da po isteku razdoblja od dvije godine od dana imenovanja, skuptina drutva glasa o povjerenju ?lanovima nadzornog odbora.

alt

ephzhb.ba


Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m