top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Otvorena nova zgrada EP HZHB i u Busova?i
Četvrtak, 28 Studeni 2013 18:19

ep busovacaGeneralni direktor Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar Nikola Krei? i na?elnik op?ine Busova?a Asim Meki? danas su sve?ano otvorili novu zgradu Poslovnice Elektro Busova?a. Taj poslovni objekt jedan je u nizu novoizgra?enih za potrebe distribucijske djelatnosti kao i opskrbe

oko 4100 kupaca elektri?ne energije s podru?ja op?ine Busova?a.

Nova zgrada s kupljenom parcelom (u Ulici eljezni?ka b.b.) na kojoj se nalazi vrijedna je 826.000,00 KM, a raspolae s 380 m2 korisnoga prostora, natkrivenoga skladita od 118 m2 uz 2300 m2 partera i otvorenoga skladita to ?e svakako pomo?i boljem i modernijem poslovanju Elektroprivrede HZ HB.

Projektant zgrade bilo je Poduze?e za prostorno ure?enje Zenica d.o.o., a izvo?a? radova Mili?evi? d.o.o. Kreevo.

Na prigodnoj sve?anosti otvorenja generalni direktor Krei? kazao je kako je Elektroprivreda HZHB na podru?ju Distribucijskoga i Opskrbnoga podru?ja Centar u proteklom razdoblju uloila znatna financijska sredstva u obnovu i izgradnju distribucijske mree, ali i za sanacije, opremanje ili izgradnju novih poslovnih objekata.

Time se eli poboljati radne uvjete uposlenicima i kvaliteta pruanja usluga kupcima el. energije, a najavljena je i skora realizacija novih sli?nih investicija na tome podru?ju.

Me?u brojnim gostima na sve?anosti je bila i Mirjana Plav?i?, predsjednica Op?inskoga vije?a Busova?a, te na?elnik te op?ine koji je uputio rije?i zahvale Upravi Elektroprivrede HZHB na vrijednom ostvarenju i investiranju, te izrazio uvjerenje kako ?e se takva praksa nastaviti. Poslovni objekt blagoslovio je mjesni upnik fra Dominko Batini?.

Ina?e, kada su u pitanju rezultati rada uposlenika distribucije elektri?ne energije na podru?ju poslovnice Busova?a, u teku?oj je godini dosada ostvareno smanjenje gubitaka na mrei za 3,5 % u odnosu na isto razdoblje prole godine. U poslovnici o?ekuju nastavak toga trenda, to je za svaku pohvalu budu?i da su ostvarili najbolji rezultat na razini poduze?a.
alt
Sukladno ve? ustaljenoj praksi odravanja sjednica Uprave Drutva na terenu, tako je i u Busova?i odrana 102. po redu sjednica. Kao nastavak pruanja potpore i kontinuirane suradnje s drutvenom zajednicom u kojoj ovo poduze?e obavlja svoje djelatnosti, na odranoj sjednici su pored ostaloga, donesene i odluke o sponzoriranju rada i aktivnosti sportskih klubova: Nogometni klub Vitez, Nogometni i koarkaki klub Busova?a i Koarkaki klub Novi Travnik.


ephzhb.ba

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m