top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Priop?enje za javnost sa nastavka 74. sjednice Vlade
Utorak, 11 Veljača 2014 14:45

ljVlada upanije Zapadnohercegova?ke odrala je ju?er u irokom Brijegu nastavak 74. sjednice, na kojem je donijela Odluku o otvaranju posebnog transakcijskog ra?una u okviru Jedinstvenog ra?una riznice za sredstva koja se koriste za sufinanciranje izgradnje i odravanje vodnih objekata,

kao i ostale aktivnosti vezane za upravljanje vodama; Odluku o odobravanju prijenosa sredstava s Jedinstvenog ra?una riznice (JRR-e) na Poseban transakcijski ra?un za sredstva dobivena iz EU fondova i me?unarodnih organizacija te Odluku davanju suglasnosti na Pravilnik o naknadama za rad povjerenstva, iznos jam?evine za natje?aj i iznos jam?evine za uredno izvrenje ugovora o koncesiji.
Slavko Ljubi? iz irokog Brijega razrijeen je dunosti ravnatelja Zavoda za poljoprivredu upanije Zapadnohercegova?ke, dok je za novog ravnatelja navedene Ustanove imenovan Luka Vranje iz Ljubukog.
Slaven Prskalo iz Ljubukog razrijeen je dunosti v. d. direktora poduze?a Ljubuka tkaonica d. o. o. Ljubuki, a za novog v. d. direktora navedenog Poduze?a imenovan je Ivan Herceg iz Ljubukog.
U Povjerenstvo za provo?enje postupka za dodjelu koncesije za istraivanje i eksploataciju arhitektonsko-gra?evnog kamena na istranom prostoru Ljevakovice u op?ini Posuje imenovani su: Jerko Ljubi?, Kata Dragoja, Zdenko Mandi?, Dragica iri? i Mario Juki?.
Vlada je donijela Rjeenje o razrjeenju Komisije za kadrovska i administrativna pitanja upanije Zapadnohercegova?ke, u ?ijem sastavu su bili: Borka Herceg Lukenda, Mladen Begi? i Radoslav Luburi?. Slijedom toga, Vlada je donijela Rjeenje o imenovanju iste Komisije u sastavu: Vesna Boban, Mladen Begi? i Radoslav Luburi?.

vladazzh.com

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m